Konsument ma prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny w ciągu 14 dni. Bieg tego terminu rozpoczyna się od momentu, gdy Produkt zostanie dostarczony Konsumentowi lub osoby wskazanej przez niego, która nie jest przewoźnikiem.

Jeśli Umowa obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, 14-dniowy okres jest liczony od momentu dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części. Natomiast w przypadku Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez określony czas (na przykład prenumerata), ten okres rozpoczyna się od momentu, gdy Konsument otrzyma pierwszą dostawę.

Aby odstąpić od Umowy, Konsument musi złożyć Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Aby zachować termin, wystarczy, że Konsument wyśle oświadczenie przed upływem tego terminu. Oświadczenie to może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, faksem, drogą elektroniczną na adres e-mail Sprzedawcy lub poprzez złożenie go na stronie internetowej Sprzedawcy. Dane kontaktowe Sprzedawcy są określone w § 3 regulaminu.